Warning: error_log(../log/sql/2024-07-15.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-15.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-15.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-15.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-15.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760
ФОНДАЦИЯ АСТИКА
СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ

Доклад на АСТИКА

 

ГОДИШЕН

 

Д О К Л А Д

 

2009

 

 

 

Фондация „Астика" е учредена на 16 Юли 2003 г. като организация функционираща в обществена полза.

 

Мисията на Фондацията е:

Създаване на условия за социална интеграция, ре-интеграция и адаптация на граждани и лица в неравностойно положение. Насърчаване на социалното предприемачеството и гражданската инициатива. Подпомагане на сътрудничеството между териториалните общности и власти, осигуряване на равни възможности за гражданите.

 

Приоритетни области на дейност:

oПредоставяне на социални услуги в общността (организацията е лицензиран

доставчик на социални услуги).

oПромоция и популяризиране на европейски ценности и достижения в социалната,

културна и образователна сфера.

 

Организацията изгражда капацитет в следните в областите:

1. Социални услуги: въвеждане и утвърждаване на нови форми за социално подпомагане и интеграция на лицата в неравностойно положение; прилагане на иновативни модели и подходи в социалната работав група

2. Развитие на гражданското общество: насърчаване на сътрудничеството между на НПО и местните власти; граждански контрол на органите, предоставящи на социални услуги.

Организацията има 3 г. опит в партньорството и реализацията на проекти в областта на защитата правото на равните възможности на лицата в неравностойно положение.

           

Организацията е инициатор и партньор по „Споразумение за взаимодействие между Община Бургас и неправителствени организации на територията на общината"

 

Организацията е съучредител и член на националната НПО платформа – „ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ".

           

Партньори:

Български червен кръст, Община Бургас, Център по хуманитарни науки на БСУ, Асоциация „Деметра", сдружение „АСУ Делфи", БСНГИ и др.

 

           

 

 

ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2009

 

 

В Бургас на 26/27.02.2009 г. Фондация „Алтернатива за устойчиво развитие" – гр. София, в партньорство с фондация "АСТИКА"проведохме кръгла маса на тема: "ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРИ УСВОЯВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС". Темата и предвидените в нея дискусионни въпроси бяха ориентирани към кандидатите и изпълнители на проекти по оперативнапрограма «Развитие на човешките ресурси», в т.ч.: представители на местната власт, организации от образователната и социалните сфера; културни, младежки институции и организации, читалища, преподаватели, студенти, социални работници и граждани.

Във тази връзка и предвид актуалността на темата, най-любезно бяха поканени да присъстват на кръглата маса,по горе изброените гости, което сепроведе на 26/27.02.2009 г., от 09.30 часа в Конферетната зала- ет.2, на хотел "АТАГЕН" – гр. Бургас. Препълнената зала говореше за изключителния интерес към темата.

На всички участници след приключването на обучението фондация „Астика „връчи сертификати.Също така бяха раздадени и книги- ръководства за правилата, процедурите и реда по оперативна програма"Развитие на човешките ресурси" от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз.

Допълнително по заявка на участнците бяха доставени и ръководства предоставени от Фондация „Алтернатива за устойчиво развитие"сопред тяхната заинтерисованост, които виждатедолу:

Това се оказа едно от водещите събития за фондация „Астика" за 2009 година, с което се показа един добър и надежден партньор, и работата ни в екип.

 

През изминалата 2009 Фондация „ Астика"стана учредител и член на Форум Гражданско Участие (ФГУ), което е неформално обединение на неправителствени организации, целящо утвърждаване на гражданското участие като постоянно действаща практика на местно и централно ниво.

 

Фондация „ Астика" участва в Кръгла маса за обсъждане на идеи и възможности за подобряване на

взаимодействието между обществените съвети и местните власти и за представяне на добри практики от България и други европейски страни на 14.05.2009г. (четвъртък) от 14.00ч., Стара Загора,която беше частот проекта на Сдружение „Болкан Асист" „Обществените съвети – живата връзка между гражданите и местната власт", който бе осъществено с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет" на МДААР.

 

 

 

Целта беше да се споделят предложения и препоръки (включително и за промени в нормативната уредба или в законодателството, ако това е необходимо) за подобряване на взаимодействието между обществените съвети и органите на местното самоуправление, които бяхаобобщени и представени на Заключителна национална среща с участието на представители на централните институции, която се състоя на 26.05.2009г. в София.

Фондация „ Астика" участва в редица обучения като: обучение в Пловдив проведено от БАН на тема „ Джендър политики и бюджетиране"

 

 

 

 

Фондация „Астика"изготви проект по оперативна програма развитие на човешките ресурси на АСПпо процедура BG 051РО001-5.1.01 „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза".

 

Фондацията се пререгистрира по новите изисквания за някой от услугите предоставени в общността като социален асистент, домашен помощник, личен асистент, дневен център за възрастни хора икандидатства за нова услуга- център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора.

 

 

За трети път Фондацията участва в една от националните кампании" Бъди в час" нашата традиционна кампания се провежда винаги на 14.02 вечерта, която си има и свое мото

" Между вино и любов здрави цял живот" раздадохме много материали под формата на презерватив, брошури с информация за предпазване от ХИВ и СПИН както и картички по темата.

 

 

Фондацията създаде нови партньорства с независимо женско дружество" Самосъзнание" –Бургас, като поддържа и традиционни си партньорства с АСУ „Делфи", БСНГИ , Асоциация „Деметра", БЧК- Бургас и други. Отправяме изключителната благодарност на тези колеги и добри партньори заради това, че черпим от техния изключителен опит за надграждането на нашата млада организация.

 

 

ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ:

 

oИнициатива за подпомагане на млади-таланти, деца в неравностойно положение

oИзграждане на параклис в признателност на доброволците и доброволчеството

oИзготвяне на проект за изграждане на Център за социална рехабилитация интеграция за лица от специфични малцинствени групи обект на социално изключване.

 

ДАРИТЕЛСКА ВОЛЯ

 

През месец декември 2009 г. фондацията получи в дарение недвижим имот (дворно място с прилежащи жилищни постройки) в района на община Сунгурларе. Имота се намира в село Съединение и е дарен от управителя на фондацията, Любомир Вълков. Волята на дарителя е имота да се използва за предоставяне на социални услуги за нуждите на местното население. Във тази връзка ще бъде търсено и партньорство с Община Сунгурларе, за реализиране на бъдещ съвместен проект.

 

 

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФОНДАЦИЯТА

ЗА ПЕРИОДА 2010-2012 Г.

 

През следващите 3 години фондация „Астика" ще продължи дейността си в областта на социалните услуги. Нов приоритет е насочване на дейността към активно насърчаване и развитие на доброволчеството като философия и начин на живот. Във тази връзка организацията ще вземе активно участие в кампаниите за изготвяне и приемане назаконодателство за доброволчеството в България.

 

 

Координати на организацията:

Бургас, ул. Хан Аспарух 39, (056) 820998, astika2003@abv.bg

 

Представляващ организацията и лице за контакти:

Любомир Вълков, тел. 087.8757072, lvalkov@abv.bg

 

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info